loading

Celem Projektu jest stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej w do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów. Projekt wpisuje się w zadanie stymulacji rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki w celu zapobiegania umieszczaniu osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi w zakładach stacjonarnych (w szczególności na oddziałach szpitalnych), poprzez rozwój różnorodnych zintegrowanych usług.

 

Celem głównym PR jest poprawa zdrowia mieszkańców Mazowsza oraz wzrost dostępności do usług medycznych poprzez wparcie oraz stworzenie odpowiednich warunków na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi (CHP), ich rodzin oraz opiekunów i personelu med. Cel będzie realizowany poprzez stworzenie alternatywnych form opieki dla grupy docelowej: 30 osób z chorobami psychicznymi (15K,15M) w tym osób starszych (powyżej 65 r.ż.) z powiatu garwolińskiego oraz wsparcie 30 osób z otoczenia (20K/10M) i 60 osób z personelu medycznego (40K/20M) od 01.01.2018-31.12.2019. Działania zapobiegną w przyszłości narastaniu zaburzeń psychicznych i umieszczaniu osób chorych w zakładach stacjonarnych, przyczynią się też do wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i umożliwią pełnienie ról społecznych i zawodowych przez te osoby. Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe tj: wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi; wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne; wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, zwiększenie dostępności do nowoczesnej terapii dla 30 osób z CHP. Projekt wpisuje się w cele RPO WM związane z zwiększeniem dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Cel jest zbieżny z celami dok. strategicznych: Krajowe ramy strategiczne, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, oraz jest zgodny z programem usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych z terenu województwa mazowieckiego (RPZ). PRJ wpisuje się również w kierunki działań określone w dokumencie „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” tj. zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz łatwiejszy dostęp do usług zdrowotnych. Zgodnie z dok. zauważalny jest wzrost rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. Z badań EZOP wynika, że co czwarty Polak w wieku produkcyjnym doświadczał w swoim życiu zaburzeń psychicznych. W Polsce blisko 2 mln osób rocznie poddawanych jest hospitalizacji psychiatrycznej. Rzeczywista liczba osób wymagających opieki psychicznej jest znacznie większa. Realizacja PRJ wynika z braku dostęp. do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób CHP (na Mazowszu funkcjonuje tylko 25 od dziennych z których korzysta 3 tyś. Chorych). Wyleczenie przyczyn choroby jest niemożliwe, dlatego terapia powinna skupiać się na redukcji możliwych następstw przez poprawę funkcjonalną, zajęcia terapeutyczne i umożliwianie uczestnikom w życiu codziennym. W projekcie zaplanowano rozszerzenie usług w zakresie świadczeń z rehabilitacji, logopedy, pedagoga, terapeuty. W ramach spotkań indywidualnych z specjalistami – ekspertami (obszar II) zostanie przeszkolonych i wyedukowanych 30 opiekunów. W ramach obszaru III będą 8 z 32 szkolenia z zakresu nowych narzędzi w rozpoznawaniu chorób psych. oraz sposób postępowania z pacjentem (min.40 osób). W projekcie zaplanowano rozszerzenie usług w zakresie świadczeń z rehabilitacji, logopedy, pedagoga, terapeuty. W ramach spotkań indywidualnych ze specjalistami – ekspertami (obszar II) zostanie przeszkolonych i wyedukowanych 30 opiekunów. W ramach obszaru III zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu nowych narzędzi w rozpoznawaniu chorób psychicznych oraz sposobów postępowania z pacjentem (40 osób).

 

Uczestnicy, w ramach projektu będą uczestniczyć w III obszarach wsparcia:

Obszar I – wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

Obszar II – wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Obszar III – działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy (w tym POZ -Podstawowej Opieki Zdrowotnej), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?:

 

OBSZAR I

– 30 osób z Mazowsza z powiatu garwolińskiego (15 kobiet/ 15 mężczyzn – w tym połowa powyżej 65r.ż), którzy

spełniają kryteria osoby z zaburzeniami psychicznymi i posiadają diagnozę lekarza psychiatry oraz

– są po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym lub po leczeniu w formie stacjonarnej ze względu na zaburzenia psychiczne (wg ICD-10) lub

– są osobą zagrożoną hospitalizacją, wykazującą objawy zaburzeń psychicznych (wg ICD-10) co będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry,

– wyrażą pisemną zgodę na udział w proj.(lub zgoda opiekuna);

– złożą pisemne oświadczenie, że nie biorą udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS (lub pisemne ośw. opiekuna);

– nie są uzależnione od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

 

Kryteria premiujące:

–  50 p. lub mniej w skali Barthel

–  dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego zg.ust.z dn.12.03.2004 r. o pomocy społ. (zaśw./ośw.)

– osoby w wieku powyżej 65 r.ż.

– osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w formie mailowej, listownie, telefonicznie i osobiście.

 

OBSZAR II:

Rodzina i opiekunowie os. niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi którzy

uczestniczą w projekcie (20K/10M)

 

OBSZAR III:

60 os.(40K, 20M) personel medyczny świadczący usługi z zakresu opieki

nad osobami niesamodzielnymi tj. lekarze, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci, rehabilitanci, psychiatrzy.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące na terenie powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego i obejmie 30 uczestników w wieku od 25 do 80 r życia. (2 grupy po 15 osób) – osoby powyżej 65 r. ż. (min. 50% GD). Wsparciem zostaną objęte osoby z chorobami depresji, dwu afektywnej biegunowej, schizofrenii i zaburzeń lękowych.

 

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA:

 

Obszar I – wsparcie działalności dziennych form opieki nad uczestnikami projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

 

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 

1) w trakcie rekrutacji i na czas udziału w projekcie musi być mieszkańcem województwa mazowieckiego tj. osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

2) w trakcie rekrutacji musi spełniać kryteria osoby niesamodzielnej[1];

3) w trakcie rekrutacji musi spełniać kryteria osoby z zaburzeniami psychicznymi tj. posiadać diagnozę lekarza psychiatry oraz:

– być po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub

– być po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub

– być osobą zagrożoną hospitalizacją, wykazującą objawy zaburzeń psychicznych (wg ICD-10)7,

weryfikowane na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry lub na podstawie dotychczasowej jego dokumentacji lekarskiej; [2]

 

Osoba, która ma zostać objęta usługami świadczonymi w ramach środowiskowej opieki, musi dostarczyć dotychczasową dokumentację medyczną i/lub zaświadczenie od lekarza psychiatry ze diagnozowaną chorobą psychiczną.

 

4) wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie (lub zgoda jego opiekuna);

5) złożyć pisemne oświadczenie, że nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego beneficjenta (lub pisemne oświadczenie jego opiekuna).

 

Preferencja uczestnictwa:  osoby w wieku powyżej 65 r.ż. oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

Uwaga!

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

 

W ramach jednej grupy wsparciem równocześnie objętych zostanie 15 uczestników.

 

U osób spełniających powyższe wymagania i aplikujących do korzystania ze świadczeń w ramach projektu przeprowadzony zostanie wywiad wstępny przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza posiadającego specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w celu zakwalifikowania tej osoby do projektu.

 

REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Po zakwalifikowaniu osoby do projektu, lekarz o takich samych kwalifikacjach jak lekarz przeprowadzający wywiad wstępny, ustali indywidualny plan działania i program terapeutyczny dla osoby uczestniczącej w projekcie oraz przewidywany czas udziału tej osoby w projekcie. Plan i program terapeutyczny lekarz może ustalić także po konsultacji z innym personelem biorącym udział w projekcie.

 

Dla każdego uczestnika, czas udziału w projekcie będzie ustalany indywidualnie. Jednak udział w projekcie nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni roboczych. Udział w projekcie może zostać skrócony z założonych 30 dni roboczych w przypadku wystąpienia jednego z „kryteriów wyjścia z projektu”. Każda osoba może wziąć udział w projekcie tylko raz.

 

W ramach obszaru I planuje się organizację terapii indywidualnej i grupowej, wsparcie psychiatry, psychologa, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego świadczone zgodnie z potrzebami osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zadanie przewiduje opiekę nad uczestnikami projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej przez 5 dni w tygodniu (pn-pt) przez 8h dziennie i w wybrane dni w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz wybrane soboty/niedziele. W ramach działań prowadzone będą konsultacje lekarskie (wywiad wstępny), przygotowane zostaną  Indywidualne Plany przez psychologa (po 3m. będzie ocena rezultatów podjętych działań wobec każdego pacjenta).

 

Dodatkowo prowadzone będą konsultacje psychologiczne (nie mniej niż 8h/t), konsultacje specjalisty w dziedzinie seksuologii, zajęcia psychoterapeutyczne (min. 8h/t), terapia zajęciowa z zajęć manualno -artystycznych (arteterapia min. 8h/t), zajęcia prowadzone przez terapeutę (relaksacyjne i medytacyjne) oraz psychoterapia ruchowa, a także zajęcia prowadzone przez logopedę, fizjoterapeutę, pedagoga lub pedagoga specjalnego (w zależności od potrzeb – indywidualnie lub grupowo).

 

W ramach zadania planuje się również zapewnienie transportu z i do miejsca realizującego usługi specjalistycznym samochodem przystosowanym do przewozu pacjentów. W celu właściwego wykorzystania narzędzi interaktywnych w zakresie opieki nad osobą zależną zostanie przeprowadzony interaktywny 4 tygodniowy kurs dla każdej osoby wraz z opiekunem w zależności od potrzeb, z wykorzystaniem wsparcia psychologa i fizjoterapeuty.

 

Celem działań jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Udział w terapii ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami, pozwoli zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie.

 

ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Po każdym 3 miesięcznym okresie udziału w projekcie danego uczestnika, lekarz specjalista w dziecinie psychiatrii (lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii), dokonuje oceny rezultatów podjętych działań. Jeżeli lekarz stwierdzi u osoby uczestniczącej w projekcie postępy w przyjętym postępowaniu, może modyfikować przyjęty plan działania i podjąć decyzję o dalszym udziale tej osoby w projekcie. W przypadku, kiedy wystąpi jakiekolwiek przeciwwskazanie udziału w projekcie (jedno z kryteriów wyjścia z projektu), lekarz może podjąć decyzję o wypisaniu uczestnika z projektu, informując uczestnika równocześnie o możliwościach korzystania z innego rodzaju świadczeń zdrowotnych lub świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i/lub zdrowotnej.

 

Przed zakończeniem uczestnictwa w projekcie, konieczne jest dokonanie ponownej oceny stanu zdrowia osoby w nim uczestniczącej, w celu oceny rezultatów podjętych działań.

 

W ramach projektów niedopuszczona jest możliwość wystawiania recept czy finansowania leków. Przedmiotowe kwestie powinny być realizowane w ramach umowy z NFZ. W ramach działań w zakresie wsparcia działalności dziennych form opieki nad uczestnikami przewidziany jest nadzór nad terapią farmakologiczną.

 

Kryteria wyjścia z projektu

Osoba, która spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków nie może uczestniczyć w projekcie:

1) w trakcie rekrutacji lub w trakcie udziału w projekcie nie jest mieszkańcem województwa mazowieckiego, tj. osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

2) w trakcie rekrutacji nie spełnia kryterium osoby niesamodzielnej;

3) w trakcie rekrutacji nie spełnia kryterium osoby z zaburzeniami psychicznymi;

4) nie wyraziła pisemnej zgody na udział w projekcie (lub zgody nie wyraził jej opiekun) lub zgoda osoby uczestniczącej w projekcie (lub zgoda jej opiekuna) została cofnięta w trakcie uczestniczenia w projekcie;

5) ze względu na stan zdrowia wymaga hospitalizacji lub posiada bezwzględne wskazanie do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej;

6) stan zdrowia poprawił się na tyle, że nie wymaga ona świadczeń realizowanych w ramach projektu;

7) ma zdiagnozowane uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków chyba, że występuje u niej jednocześnie: uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza);

8) nie złożyła pisemnego oświadczenia, że nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego beneficjenta lub takiego oświadczenie nie złożył jego opiekun.

 

Obszar II  – wsparcie oraz działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

 

Działania informacyjno-edukacyjne obejmować co najmniej: podstawową wiedzę na temat zaburzenia psychicznego zdiagnozowanego u osoby uczestniczącej w projekcie, omówienie stosowanych metod leczenia i postępowania oraz ich skuteczności, omówienie praktycznych wskazówek jak wspomagać osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu.

 

Częstotliwość tych działań powinna zostać dostosowana do potrzeb osób uczestniczących w projekcie, nie mniej jednak niż 4 godziny zegarowe w ciągu całego udziału danej osoby w projekcie. Działania te mogą mieć różną formę (wykłady, rozmowy indywidualne).

 

W ramach realizacji zadania zostanie utworzona grupa wsparcia: rodzina i opiekunowie osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi którzy uczestniczą w projekcie (20K/10M). W ramach zadania prowadzone będą spotkania grupowe pacjentów (4hx 2gr x 2 sesje), dodatkowo prowadzone spotkania grupowe dla pacjentów oraz dla osób z ich otoczenia i opiekunów (5h x 2gr x 2 sesje). Oba cykle będą prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń. W określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Elementem uzupełniającym będą spotkania Indywidualne prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń. Zostaną także przygotowane materiały dotyczące medycznych aspektów opieki nad osobą zależna z zaburzeniami psychicznymi (broszury – projekt i wydruk).

 

W ramach zadania przeprowadzone zostaną także szkolenia z efektywności wykorzystywania narzędzi teleopieki (2 gr. po 15os. i osoby z otoczenia pacjenta), warsztaty umiejętności dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczącymi radzenia sobie z codziennymi trudnościami (promocja zdrowia psychicznego, racjonalne wykorzystanie czasu wolnego od pracy i opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, dbanie o własną higienę psychiczną itp. Działania obejmują: podstawową wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, omówienie stosowanych metod leczenia i postępów oraz ich skuteczności, omówienie praktycznych wskazówek jak wspomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu. (wsparcie będzie ustalane indywidualnie zgodnie z potrzebami pacjenta oraz jego rodziny- nie mniej jednak niż 4h zegarowe w ciągu całego udziału danej osoby w projekcie). Szkolenia z teleopieki trwać będzie 10 h.

 

Obszar III – działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy (w tym POZ), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

 

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy personelu medycznego świadczącego usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w tym w szczególności do lekarzy (w tym POZ), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

 

Działanie zakłada wykonanie 4 szkoleń w formie 5 godzinnych (zegarowych) wykładów przeznaczonych dla wszystkich zgłoszonych osób chętnych – lekarzy(w szczególności lekarzy POZ), pielęgniarek (w szczególności POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów pracujących w podmiotach woj. mazowieckiego. Działania informacyjno-edukacyjne w postaci szkoleń dla grup docelowych będą obejmować postępowanie z osobą z zaburzeniami psychicznymi, rodzaje i charakterystykę najczęstszych zaburzeń psychicznych, wstępną diagnozę, objawy zaburzeń psychicznych oraz tryb postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi. (min.4 godziny zegarowe każde). Zakładamy przeszkolenie 40 osób. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, na koniec szkolenie zakończy się testem i osoby, które zdają test otrzymają potwierdzenie ukończenia szkolenia.

 

Działania te muszą być prowadzone przez osoby wskazane w Podrozdziale 7.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Prowadzący – wykształcenie wyższe i minimum 3 lata doświadczenia.

 

Uczestnikami działań z Obszaru III mogą być osoby, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

  • pracujące na terenie województwa mazowieckiego,
  • aktualnie wykonujące zawód/zajmujące stanowisko, do którego kierowane są działania,
  • dobrowolnie zgłosiły chęć uczestnictwa.

[1] Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu2.

 

[2] Osoba z zaburzeniami psychicznymi – to osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), upośledzona umysłowo lub wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym – art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.