loading

Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Wola Rębkowska ul. Topolowa 80 

Telefon: 609-803-298

dla rozwoju Mazowsza

 SANA Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.:

Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANA oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez inwestycję w rozbudowę przedsiębiorstwa i zakup nowoczesnego wyposażenia

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.5: Rozwój przedsiębiorczości

Całkowita wartość projektu: 3 203 656,38 PLN

Wartość dofinansowania: 899 939,51 PLN

Beneficjent: SANA Sp. z o.o.

Cel projektu:  Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Garwolin i okolic.

Zakres projektu: Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Budynek dostosowany będzie do wymogów i norm dla prowadzenia działalności w zakresie opieki medycznej. ZOL zostanie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pokoje, toalety, pozostałe pomieszczenia bez barier architektonicznych). Budynek przeznaczony będzie dla 60 pacjentów, którzy umieszczeni zostaną głównie w pokojach 3-, 2-osobowych, wyposażonych w oddzielne sanitariaty.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy będzie udzielał całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego fachowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Ze względu na funkcję i przeznaczenie obiektu wybudowane zostaną wraz z wyposażeniem następujące sale: sala kinezyterapii, sala fizykoterapii, sala gimnastyczna, sala hydroterapii, gabinet masażu, gabinety zabiegowe a także pomieszczenie kuchni oddziałowej z pomieszczeniami pomocniczymi, pokoje dla pacjentów, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porządkowe, kotłownia.

Przebieg realizacji projektu: Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 02 listopada 2011 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i w dniu 3 lipca 2012 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej, złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/2/2011 – Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

Dnia 17 sierpnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy SANA Sp. z o.o. a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zawarta została umowa o dofinansowanie projektu.

Procedury polegające na wyborze Wykonawcy zadania rozpoczęły się i zakończyły w lutym 2012 r., po czym została zawarta umowa z Wykonawcą.

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w kwietniu 2012 roku.  W I kwartale 2013 r. zakończono budowę stanu surowego, zaś w II kwartale wykonano tynki, montaż instalacji w budynku ZOL oraz zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową. Prace budowlane zakończyły się w III kwartale 2013 r., podczas którego trwały prace wykończeniowe oraz zakupiony został sprzęt i wyposażenie. 

Galeria z budowy:

 

Aktualna galeria jest dostępna w zakładce galeria.