loading

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 1. REKRUTACJA

 

Kwalifikacja do programu będzie dobywać się nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane: mailowo, listownie, telefonicznie oraz osobiście.  Każdy uczestnik jest zobligowany do złożenia kompletu dokumentów w oryginale przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia.

O zakwalifikowaniu do programu będą decydować następujące czynniki:

 1. spełnienie kryteriów włączenia;
 2. kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia do programu oraz działania realizowane będą pod adresem:

 

 1. KOŚCIUSZKI 49J

08-400 Garwolin

tel.  256823679

e-mail: depresja9813@trojanow.eu

godziny otwarcia: od 8:00 – 18:00 poniedziałek – piątek

 

 1. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników do programu/ do poszczególnych etapów programu

 

Osoba aplikująca do programu musi spełniać następujące kryteria włączenia do programu:

 1. zamieszkuje w województwie mazowieckim
 2. osoba niesamodzielna
 3. osoba z zaburzeniami psychicznymi tj. posiada diagnozę psychiatry, jest po leczeniu szpitalnym na oddziale psychiatrycznym w formie stacjonarnej, lub jest osobą zagrożoną hospitalizacją z objawami zaburzeń psychicznych (wg ICD – 10) na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji lekarskiej
 4. rodzic/opiekun osoby aplikującej do programu przedłożył organizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie zgodny z Załącznikiem 1;
 5. pisemne oświadczenie osoby lub opiekuna o braku udziału w innych analogicznych projektach finansowanych z EFS
 6. brak przeciwwskazań do treningu na bieżni (np.: choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu);

 

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia.

 

 1. Kryteria wyłączenia z programu:

 

 1. przedłożenie organizatorowi przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu,

 

 1. nieusprawiedliwiona absencja na 5 sesjach terapeutycznych (Organizator uzna za usprawiedliwioną nieobecność kiedy będzie ona wynikała: ze stanu zdrowia uczestnika (innego niż zawarte w kryteriach wykluczenia) tymczasowo uniemożliwiającego przeprowadzenie sesji terapeutycznej popartego dokumentacją medyczną, ze zdarzenia losowego o szczególnym znaczeniu (do oceny przez organizatora).

 

Uczestnik, u którego podczas wykonywania interwencji wystąpi co najmniej jedno kryterium wyłączenia zostanie wykluczony z udziału w programie. Osoby, dla których zabraknie możliwości udziału w programie będą miały możliwość zakwalifikowania się do niego w przypadku zwolnienia się miejsca (będą o tym informowani w trakcie trwania programu).

 

 1. ZORGANIZOWANIE Programu

Po zakwalifikowaniu do programu uczestnicy biorą udział w następujących działaniach:

 1. Wykonanie badania początkowego,
 2. Wykonanie cyklu terapeutycznego
 3. Wykonanie badania końcowego,
 4. Prowadzenie bieżącego monitoringu i raportowania o efektach realizacji projektu – Wypełnienie ankiety satysfakcji – Załącznik nr 2.

 

BADANIA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE

W ramach badań początkowych i końcowych zostaną wykonane takie same testy i pomiary. Jest to warunek niezbędny, aby porównać stan pacjenta przed rozpoczęciem interwencji i po jej udzieleniu. Na podstawie tego porównania będzie się odbywać ocena efektywności programu. W ramach badań początkowych i końcowych wykonane zostaną testy i pomiary.

 

CYKL TERAPEUTYCZNY

 1. Po badaniach początkowych, na podstawie ich wyników i potrzeb danego uczestnika zostanie wyznaczony indywidualny cel terapii zgodny z zasadą SMART. Jego osiągnięcie będzie ocenianie przy zastosowaniu Skali Oceny Osiągania Celów. Osiągnięcie tego celu zostanie zweryfikowane po zakończeniu cyklu terapeutycznego.
 2. Następnie przeprowadzony zostanie cykl terapeutyczny przy zastosowaniu zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu. Do wykonania cyklu terapeutycznego wykorzystany będą urządzenia przystosowane do przeprowadzenia rehabilitacji funkcji chodu dzieciom w wieku 5-18 lat.
 3. Jedna sesja terapeutyczna trwa około 60 minut.
 4. Jeden cykl terapeutyczny składa się z kilku określonych przez lekarza lub terapeutę sesji terapeutycznych.

 

 1. Po sesji niezbędne jest zapisanie efektów, uwag i zaleceń w dokumentacji medycznej.
 2. Po udzieleniu pełnego cyklu terapeutycznego będzie wykonane badanie końcowe.

 

 1. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu

 

 1. Świadczenia w ramach programu są udzielane uczestnikom programu bezpłatnie.
 2. Udział w programie jest dobrowolny.
 3. Rodzic/opiekun uczestnika musi przedłożyć organizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie zgodny z Załącznikiem 1. przed rozpoczęciem działań w ramach programu.
 4. O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Do programu będą włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia.

 

 1. Świadczenia programu będą przerywane, a uczestnik zakończy udział w programie w przypadku kiedy zaistnieje którekolwiek z kryteriów wyłączenia.
 2. Świadczenia w ramach programu będą przeprowadzane w pomieszczeniach spełniających wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Udzielanie świadczeń przez organizatora w ramach programu nie będzie wpływało negatywnie na inne świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych udzielane przez niego.
 4. Uczestnicy programu będą informowani o źródłach finansowania programu.
 5. Uczestnicy będą włączani do programu do momentu osiągnięcia limitu osób, jaki zadeklarowali beneficjenci w poszczególnych projektach.
 6. Dopuszczalne jest uczestnictwo w programie więcej niż jeden raz. Jedna osoba może uczestniczyć w programie maksymalnie 2 razy w roku, 6 razy w ciągu 3 lat trwania programu z zastrzeżeniem, że w roczny limit uczestnictwa w programie włącza się uczestnictwo w innych, komplementarnych programach finansowanych ze środków publicznych.
 7. W przypadku osób uczestniczących kolejny raz w programie nie wykonuje się badań początkowych. Jako wyniki badań początkowych wykorzystuje się wyniki uzyskane podczas badań końcowych ostatniego uczestnictwa w programie. Do porównania z wynikami uzyskanymi po udzieleniu interwencji wykorzystuje się wyniki uzyskane w wyniku badań końcowych ostatniego uczestnictwa w programie.
 8. Cykl terapeutyczny wykona specjalista lub lekarz
 9. Świadczeń w ramach programu będzie udzielała kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 10. Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona i przechowywana w siedzibie organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.

 

 1. ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE

Uczestnik zakończy udział w programie w przypadku, gdy:

 1. zaistnieje któregokolwiek z kryteriów wyłączenia, o których mowa w punkcie 3 niniejszej informacji,
 2. zostaną mu udzielone wszystkie świadczenia przewidziane w programie,

 

ZAŁĄCZNIKI:

Szczegółowe informacje II 9813 – załączniki