loading

dla rozwoju Mazowsza

SANA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu
pn.: “Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANA oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez inwestycję w rozbudowę przedsiębiorstwa i zakup nowoczesnego wyposażenia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu I: „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, w zakresie Działania 1.5: „Rozwój przedsiębiorczości”.

I. Opis przedmiotu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej o wymiarach 2,00 m (szerokość) x 1,40 m (wysokość) – szt. 1, wraz z logotypami Narodowej Strategii Spójności, Unii Europejskiej oraz marki Mazowsze, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Tablica powinna być wykonana z tworzywa sztucznego i zamontowana na konstrukcji (ramce) metalowej na dwóch słupkach umożliwiających jej montaż do podłoża; tło tablicy w kolorze białym.

Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 2 tygodnie od dnia udzielenia zlecenia.

Szczegółowe wymagania dotyczące logotypu Narodowej Strategii Spójności, logotypu Unii Europejskiej oraz logotypu marki Mazowsze przedstawione zostały w:

  • Logo Narodowej Strategii Spójności – Księga Identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności dostępna na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • Logo Unii Europejskiej – załącznik nr 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Informacje dostępne są również na stronie internetowej: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm
  • logotyp marki Mazowsze – informacje dostępne są na stronie internetowej: www.mazovia.pl

II. Kryteria oceny oraz termin składania ofert.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

  • cenę podaną w ofercie (netto + podatek VAT = brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  • cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z dostarczeniem i montażem tablicy,
  • ofertę należy przedłożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, adres:

SANA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 49J 
08-400 Garwolin,

lub przesłać na adres e-mail: nzozsana1@gmail.com

w terminie do dnia 07 września 2012 r. do godz. 16:00

V-ce Prezes Zarządu

Mirosław Frelik

Załączniki:

Wzór tablicy informacyjnej

Wzór oferty