loading

PRACA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA MAZOWSZU

 

” Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ustanawia model działań służących promocji zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi odpowiedniego dostępu do świadczeń zdrowotnych i opieki społecznej. Realizowanie Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wymaga sprecyzowania kluczowych pojęć, których program dotyczy. Aby zajmować się działaniami z zakresu zdrowia psychicznego należy ustalić, co dokładnie oznacza termin „zdrowie psychiczne”.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne jest stanem dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie i owocnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Zdrowie psychiczne można ujmować przez dwa wymiary:

pozytywne zdrowie psychiczne – to dobrostan jednostki i takie zasoby, które umożliwiają radzenie sobie z trudnościami i unikanie załamania stanu zdrowia;

negatywne zdrowie psychiczne – wiąże się z objawami negatywnymi, określanymi jako psychologiczny dystres i występowaniem zaburzeń psychicznych.

Pozytywne zdrowie psychiczne oznacza m.in. rozwijanie swoich mocnych stron, czyli takich kompetencji, które umożliwiają konfrontację i harmonijne przechodzenie przez niepowodzenia, trudności i zagrożenia. W przyjętej przez WHO definicji zdrowia psychicznego, należy podkreślić, iż zdrowie psychiczne jest nieodłączną częścią ogólnego stanu zdrowia. W takim samym stopniu jak zdrowie fizyczne determinuje dobrostan pojedynczych jednostek, rodzin, wspólnot, społeczeństw. Zaburzenia, które utrudniają jednostce samodzielne funkcjonowanie mogą stanowić zaburzenia psychiczne. Zgodnie z definicją WHO pod pojęciem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania rozumie się schorzenia o charakterze klinicznym objawiające się zmianami w myśleniu, nastroju lub zachowaniu związanymi z problemami osobistymi i/lub upośledzonym funkcjonowaniem. Dla zaburzeń tych charakterystyczne jest występowanie nienaturalnych myśli, emocji, zachowań i relacji z innymi osobami.

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowią wyodrębnioną grupę chorób, oznaczoną literą F. Raport z 2001 r. Światowej Organizacji Zdrowia, odnoszący się do kwestii zdrowia psychicznego „Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja”, wśród zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wymienia jako najczęściej występujące:  depresję, schizofrenię, zaburzenia zachowania , zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu i narkotyków, samookaleczenia.

Z kolei ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535) definiuje osoby z zaburzeniami psychicznymi jako:  osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone umysłowo,

wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub socjalnych. ”

 

Celem projektu Pt „PRACA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA MAZOWSZUjest poprawa zdrowia mieszkańców Mazowsza oraz wzrost dostępności do usług medycznych poprzez wparcie oraz stworzenie odpowiednich warunków na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi (CHP), ich rodzin oraz opiekunów i personelu medycznego. Cel będzie realizowany poprzez stworzenie alternatywnych form opieki dla grupy docelowej: 30 osób z chorobami psychicznymi (15K,15M) w tym osób starszych (powyżej 65 r.ż.) z powiatu garwolińskiego, oraz wsparcie 30 osób z otoczenia (20K/10M) i 60 osób z personelu medycznego (40K/20M) od 01.01.2018-31.12.2019. Działania zapobiegną w przyszłości narastaniu zaburzeń psychicznych i umieszczaniu osób chorych w zakładach stacjonarnych, przyczynią się też do wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i umożliwią pełnienie ról społecznych i zawodowych przez te osoby.

 

Projekt jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi
  2. Wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne
  3. Zwiększenie dostępności do nowoczesnej terapii dla osób z chorobami psychicznymi

 

„Rozwój nowych metod terapii w leczeniu chorób psychicznych z nowoczesnym funkcjonalnym podejściem do rehabilitacji daje szansę na zmianę sytuacji w zapobieganiu tym chorobom. Wprowadzenie obiektywnych metod diagnostyki zaburzeń psychicznych opartych o instrumentalną analizę pozwala rozpoznać  ww. zaburzenia i wskazać ich przyczyny. Zaawansowane formy terapii pozwalają na kontrolowanie przebiegu chorób psychicznych. Jednak kluczowe wydaje się wprowadzenie nowoczesnych metod rehabilitacji opartych na nowych technologiach. Metody te w porównaniu z tradycyjną rehabilitacją pozwalają znacznie zwiększyć aktywne uczestniczenie pacjenta. Istnieją dowody na wpływ takiej terapii na przebudowę kory mózgowej. Zintensyfikowanie terapii daje niespotykane dotąd efekty w krótszym czasie. Powoduje to że pacjenci  znacznie krócej przebywają poza rodziną i środowiskiem. Zmniejsza się też ryzyko wykluczenia z rynku pracy. Kolejna przewaga nowoczesnych metod rehabilitacji opartych na zastosowaniu nowoczesnych technologii  to znaczne zmniejszenie obciążeń dla terapeutów poprawa ich warunków pracy i mniejsza liczba personelu potrzebna do wykonania porównywalnych zadań terapeutycznych.”

 

Projekt PRACA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA MAZOWSZUrealizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy “TROJANÓW” Sp. z. o. o., Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “SANA” Sp. z. o. o. oraz “FUNDACJA WIEDZA I ROZWÓJ”

 

Wartość projektu: 1 435 887,14zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 325 074,52zł

Nr projektu: RPMA.09.02.02-14-9813/17

Czas realizacji projektu: 01.05.2018 – 30.04.2020