loading

Celem Projektu jest stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej w do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów. Projekt wpisuje się w zadanie stymulacji rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki w celu zapobiegania umieszczaniu osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi w zakładach stacjonarnych (w szczególności na oddziałach szpitalnych), poprzez rozwój różnorodnych zintegrowanych usług.

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców Mazowsza oraz wzrost dostępności do usług medycznych poprzez wparcie oraz stworzenie odpowiednich warunków na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz opiekunów i personelu medycznego. Cel będzie realizowany poprzez stworzenie alternatywnych form opieki dla grupy: 30 osób z chorobami psychicznymi (15K,15M) w tym osób starszych (powyżej 65 r.ż.) z powiatu garwolińskiego i kozienickiego oraz wsparcie 30 osób z otoczenia (20K/10M) i 60 osób z personelu medycznego (40K/20M). Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe tj: wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi; wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne oraz wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i zwiększenie dostępności do nowoczesnej terapii dla 30 osób z chorobami psychicznymi.

 

W projekcie zaplanowano rozszerzenie usług w zakresie świadczeń z rehabilitacji, logopedy, pedagoga, terapeuty. W ramach spotkań indywidualnych ze specjalistami – ekspertami (obszar II) zostanie przeszkolonych i wyedukowanych 30 opiekunów. W ramach obszaru III zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu nowych narzędzi w rozpoznawaniu chorób psychicznych oraz sposobów postępowania z pacjentem (40 osób).

 

Uczestnicy, w ramach projektu będą uczestniczyć w III obszarach wsparcia:

Obszar I – wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

Obszar II – wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Obszar III – działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy (w tym POZ -Podstawowej Opieki Zdrowotnej), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?:

 

OBSZAR I

– 30 osób z Mazowsza z powiatu garwolińskiego i kozienickiego (15 kobiet/ 15 mężczyzn – w tym połowa powyż. 65r.ż), którzy

– spełniają kryteria osoby z zaburzeniami psychicznymi i

– posiadają diagnozę lekarza psychiatry oraz

– są po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym lub po leczeniu w formie stacjonarnej ze względu na zaburzenia psychiczne (wg ICD-10) lub

– są osobą zagrożoną hospitalizacją, wykazującą objawy zaburzeń psychicznych (wg ICD-10) co będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry,

– wyrażą pisemną zgodę na udział w proj.(lub zgoda opiekuna);

– złożą pisemne oświadczenie, że nie biorą udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS (lub pisemne ośw. opiekuna);

– nie są uzależnione od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

 

Kryteria premiujące:

–  50 p. lub mniej w skali Barthel

–  dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego zg.ust.z dn.12.03.2004 r. o pomocy społ. (zaśw./ośw.)

– osoby w wieku powyżej 65 r.ż.

– osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

OBSZAR II:

Rodzina i opiekunowie os. niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi którzy uczestniczą w projekcie (15K/15M)

 

OBSZAR III:

60 os.(40K, 20M) personel medyczny świadczący usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. lekarze, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci, rehabilitanci, psychologowie.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące na terenie powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego i obejmie 30 uczestników w wieku od 25 do 80 r życia. (2 grupy po 15 osób) – osoby powyżej 65 r. ż. (min. 50% GD). Wsparciem zostaną objęte osoby z chorobami depresji, dwu afektywnej biegunowej, schizofrenii i zaburzeń lękowych.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w formie mailowej, listownie, telefonicznie i osobiście.

 

Projekt „WSPARCIE NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO I KOZIENICKIEGO” realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy “TROJANÓW” Sp. z. o. o., Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “SANA” Sp. z. o. o. oraz “FUNDACJA WIEDZA I ROZWÓJ”

 

Wartość projektu: 1 435 887,14zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 325 074,52zł

Nr projektu: RPMA.09.02.02-14-9813/17

Czas realizacji projektu: 01.05.2018 – 30.04.2020