W 2007 roku otworzyliśmy drugą placówkę rehabilitacyjną mieszczącą w Żelechowie, Świadczymy usługi z zakresu:

 

 • Na zabiegi fizjoterapeutyczne przyjmujemy pacjentów na podstawie umowy zawartej z NFZ. Niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza (POZ, specjalisty, lekarza oddziału).
 • Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia( zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11.03.2009)
 • W gabinecie rehabilitacji w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe

Pracownia Masażu Leczniczego

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z Dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; rozpoznanie w języku polskim;
 • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
  pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.


Za powstałą kolejkę wszystkich pacjentów serdecznie PRZEPRASZAMY ale jest ona wynikiem ograniczonego kontraktu placówki z NFZ.


Ważne!
W trakcie trwania korzystania z fizjoterapii ambulatoryjnej nie można jednocześnie korzystać z innych form rehabilitacji.