W 2003 roku otworzyliśmy pierwszą placówkę rehabilitacyjną mieszczącą w Garwolinie, która działa w formie:
 • Na zabiegi fizjoterapeutyczne przyjmujemy pacjentów na podstawie umowy zawartej z NFZ. Niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza (POZ, specjalisty, lekarza oddziału).
 • Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia( zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11.03.2009)
 • W gabinecie rehabilitacji w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. 
 • Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać: 
  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z Dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
   imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; rozpoznanie w języku polskim;
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
  • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
   pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.


Za powstałą kolejkę wszystkich pacjentów serdecznie PRZEPRASZAMY  ale jest ona wynikiem ograniczonego kontraktu placówki z NFZ.


Ważne!
W trakcie trwania korzystania z fizjoterapii ambulatoryjnej nie można jednocześnie korzystać z innych form rehabilitacji.

W ośrodku dziennym dla dzieci oferujemy wszechstronną opiekę rehabilitacyjno-terapeutyczną dla dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do osiemnastego roku życia, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój ruchowy, intelektualny i emocjonalny. Terapię dzieci w ośrodku prowadzi zespół składający się z fizjoterapeutów, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego.

Ośrodek dzienny rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Oferuje w ramach refundacji NFZ

 • kompleksową fizjoterapię,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną
 • konsultację neurologa dziecięcego
 • konsultację ortopedyczną
 • konsultację specjalisty rehabilitacji medycznej

Nasi Terapeuci mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, posiadają certyfikaty z kursów i szkoleń dot. metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Cechuje nas zaangażowanie w terapię i wysoka jakość usług.

Pracujemy metodami przyjaznymi dla pacjenta.

Terapia jest zgodna z potrzebami ruchowymi i emocjonalnymi dziecka, a przez to adekwatna do etapu rozwojowego, na jakim znajduje się pacjent.

 są to zabiegi obejmujące kompleksową  fizjoterapię  narządu  ruchu,  szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach,  przebytych  operacjach  lub przewlekle chorych),a także wskazań neurologicznych,  reumatologicznych,  onkologicznych i pulmonologicznych.
  Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6  tygodni,  średnio  po 5 zabiegów dziennie.
W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku rehabilitacji dziennej  pacjenci  mogą korzystać z zabiegów z zakresu:

 • Kinezyterapii ( indywidualnej i grupowej);
 • Masażu;
 • Elektroterapii;
 • Światłolecznictwa;
 • Laseroterapii;
 • Pola elektromagnetycznego;
 • Ultradźwięków.

    W trakcie trwania rehabilitacji w ośrodku dziennym nie można jednocześnie korzystać z innych form fizjoterapii.
 • Podstawą do objęcia lekarską opieką rehabilitacyjna w ramach NFZ jest ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na Podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia. (Podstawa prawna ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza)
 • Lekarz specjalista rehabilitacji ocenia ogólny stan zdrowia w tym, m.in: schorzenia układu ruchu czy zaburzenia wieku rozwojowego u dzieci, a następnie w razie konieczności kieruje na zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie ze schorzeniem pacjenta. Postępy leczenia monitorowane są poprzez kontrolne wizyty lekarskie w ramach tego samego skierowania.
 • Poradnia przyjmuje pacjentów ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr telefonu 25 6823679.
 • Wszystkich pacjentów rejestrujących się po raz pierwszy w Naszej placówce prosimy o dostarczenie skierowania w celu wprowadzenia do systemu kolejek.

Pracownia Masażu Leczniczego

CENNIK  

Porada Lekarska 100 zł

Hydroterapia:

 • Masaż Podwodny Perełkowy - 35 zł + 6 zł olejek do kąpieli.
 • Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych - 16 zł

Fizykoterapia:

 • Lampa Sollux - 7 zł
 • DD, Jonoforeza, IF, Magnetoterapia, TENS, - 12 zł
 • Laser, UD, Krioterapia, Elektrostymulacja - 14 zł
 • BOA- Masaż Uciskowy - 25 zł
 • Diatermia (Terapuls) - 16 zł
 • Kąpiel Kwasowęglowa sucha - 20 zł  

Kinezyterapia:

 • Ćwiczenia w systemie ciężarkowo – bloczkowym -15 zł /30 min
 • Wyciąg Lędźwiowy -25 zł
 • Wyciąg Szyjny -15zł
 • Gimnastyka lecznicza indywidualna -40 zł /60 min.
 • Gimnastyka lecznicza grupowa (bóle krzyża, skoliozy) -15 zł /30min.
 • Ćwiczenia PNF - 100 zł

Masaż:

 • Kręgosłup cały - 80 zł
 • Jeden odcinek kręgosłupa - 40 zł
 • Masaż twarzy - 25 zł

Przy płatności z góry za 10 zabiegów udzielamy rabatów 10%  

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia Podstawa wyliczenia

 

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*  

Świadczymy usługi z zakresu:

Porada Lekarska:

 • lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji medycznej

Masaż:

 •  Masaż klasyczny leczniczy kręgosłupa
 • Masaż twarzy

Fizykoterapia:

 • Lampa Sollux
 • Prądy diadynamiczne, interferencyjne TENS
 • Jonoforeza
 • Magnetoterapia
 • Laser
 • Ultradźwięki, ultrafonoforeza
 • Krioterapia
 • Elektrostymulacja
 • BOA- Masaż Uciskowy
 • Diatermia (Terapuls)
 • Kąpiel Kwasowęglowa sucha

Kinezyterapia:

 • Ćwiczenia w systemie ciężarkowo – bloczkowym
 • Wyciąg Lędźwiowy
 • Wyciąg Szyjny
 • Gimnastyka lecznicza indywidualna
 • Gimnastyka lecznicza grupowa (bóle krzyża, skoliozy)
 • Ćwiczenia metoda PNF