W 2003 roku otworzyliśmy pierwszą przychodnię rehabilitacyjną mieszczącą się w Garwolinie, która działa w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w formie:

  • Na zabiegi fizjoterapeutyczne przyjmujemy pacjentów na podstawie umowy zawartej z NFZ. Niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza (POZ, specjalisty, lekarza oddziału).
  • Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia( zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11.03.2009)
  • W gabinecie rehabilitacji w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. 
  • Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:
   • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z Dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
    imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; rozpoznanie w języku polskim;
   • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
   • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
   • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
   • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
    pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

  Za powstałą kolejkę wszystkich pacjentów serdecznie PRZEPRASZAMY  ale jest ona wynikiem ograniczonego kontraktu placówki z NFZ.

  Ważne!
  W trakcie trwania korzystania z fizjoterapii ambulatoryjnej nie można jednocześnie korzystać z innych form rehabilitacji.

 • W ośrodku dziennym dla dzieci oferujemy wszechstronną opiekę rehabilitacyjno-terapeutyczną dla dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do osiemnastego roku życia, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój ruchowy, intelektualny i emocjonalny. Terapię dzieci w ośrodku prowadzi zespół składający się z fizjoterapeutów, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego.

  Ośrodek dzienny rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Oferuje w ramach refundacji NFZ

  • kompleksową fizjoterapię,
  • terapię psychologiczną,
  • terapię logopedyczną
  • konsultację neurologa dziecięcego
  • konsultację ortopedyczną
  • konsultację specjalisty rehabilitacji medycznej

  Nasi Terapeuci mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, posiadają certyfikaty z kursów i szkoleń dot. metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

  Cechuje nas zaangażowanie w terapię i wysoka jakość usług.

  Pracujemy metodami przyjaznymi dla pacjenta.

  Terapia jest zgodna z potrzebami ruchowymi i emocjonalnymi dziecka, a przez to adekwatna do etapu rozwojowego, na jakim znajduje się pacjent.

 •  są to zabiegi obejmujące kompleksową  fizjoterapię  narządu  ruchu,  szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach,  przebytych  operacjach  lub przewlekle chorych),a także wskazań neurologicznych,  reumatologicznych,  onkologicznych i pulmonologicznych.
    Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6  tygodni,  średnio  po 5 zabiegów dziennie.
  W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku rehabilitacji dziennej  pacjenci  mogą korzystać z zabiegów z zakresu:

  • Kinezyterapii ( indywidualnej i grupowej);
  • Masażu;
  • Elektroterapii;
  • Światłolecznictwa;
  • Laseroterapii;
  • Pola elektromagnetycznego;
  • Ultradźwięków.

     W trakcie trwania rehabilitacji w ośrodku dziennym nie można jednocześnie korzystać z innych form fizjoterapii.

  • Podstawą do objęcia lekarską opieką rehabilitacyjna w ramach NFZ jest ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na Podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia. (Podstawa prawna ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza)
  • Lekarz specjalista rehabilitacji ocenia ogólny stan zdrowia w tym, m.in: schorzenia układu ruchu czy zaburzenia wieku rozwojowego u dzieci, a następnie w razie konieczności kieruje na zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie ze schorzeniem pacjenta. Postępy leczenia monitorowane są poprzez kontrolne wizyty lekarskie w ramach tego samego skierowania.
  • Poradnia przyjmuje pacjentów ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr telefonu 25 6823679.
  • Wszystkich pacjentów rejestrujących się po raz pierwszy w Naszej placówce prosimy o dostarczenie skierowania w celu wprowadzenia do systemu kolejek.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Świadczymy również usługi komercyjne z zakresu:

Porada Lekarska:

 • lekarze rehabilitacji medycznej
 • lekarz  ortopeda traumatolog

Masaż:

 •  Masaż klasyczny leczniczy
 • Masaż twarzy
 • Drenaż limfatyczny

Fizykoterapia:

 • Fala uderzeniowa
 • Lampa Sollux
 • Prądy diadynamiczne, interferencyjne TENS
 • Jonoforeza
 • Magnetoterapia
 • Laser
 • Ultradźwięki, ultrafonoforeza
 • Krioterapia
 • Elektrostymulacja
 • Pneumatyczny drenaż limfatyczny
 • Diatermia (Terapuls)
 • Sucha Kąpiel Kwasowęglowa

Kinezyterapia:

 • Ćwiczenia w systemie ciężarkowo – bloczkowym
 • Wyciąg Lędźwiowy/Szyjny
 • Terapia indywidualna w ortopedii
 • Terapia indywidualna w neurologii
 • Terapia indywidualna dla dzieci i niemowląt
 • Terapia indywidualna w wadach postawy
 • Gimnastyka grupowa: profilaktyka bólów krzyża
 • Gimnastyka grupowa: wady postawy
 • Ćwiczenia metodą PNF 
 • HYDROTERAPIA

   

  Masaż podwodny perełkowy35 zł.
  Masaż wirowy kończyn górnych / dolnych14 zł.

  FIZYKOTERAPIA

   

  Fala uderzeniowa40 zł.
  Prądy diadynamiczne10 zł.
  Jonoforeza / galwanizacja10 zł.
  Prądy interferencyjne10 zł.
  Prądy TENS10 zł.
  Elektrostymulacja10 zł.
  Laseroterapia10 zł.
  Ultradźwięki10 zł.
  Magnetoterapia10 zł.
  Krioterapia10 zł.
  Lampa sollux7zł.
  Terapuls / diatermia10 zł.
  Sucha kąpiel kwasowęglowa20 zł.

  KINEZYTERAPIA

   

  Ćwiczenia w odciążeniu ( 30 min.)15 zł.
  Indywidualna praca z pacjentem (ćw. bierne, mobilizacje)- 30 min.40 zł.
  Wyciąg lędźwiowy (40min. )25 zł.
  Wyciąg szyjny (20 min.)15 zł
  Gimnastyka  grupowa ( wady postawy,  bóle pleców) -30min.15 zł.
  Indywidualna praca z pacjentem wg metody PNF – 30 min.60 zł

  MASAŻ

   

  Masaż  ręczny częściowy ( jeden odcinek kręgosłupa)30 zł.
  Masaż  ręczny cały kręgosłup60 zł.
  Masaż twarzy20 zł.
  Masaż limfatyczny mechaniczny ( uciskowy )20 ZŁ.
  Drenaż limfatyczny50 ZŁ.

  Przy płatności z góry za serię 10 zabiegów udzielamy rabatu 10 %